De Goede Huisvader

Algemene voorwaarden

Introductie

De algemene voorwaarden van De Goede Huisvader zorgen ervoor dat je altijd weet wat je mag en kunt verwachten. Je weet wat je rechten zijn en wat je verplichtingen zijn. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en producten van De Goede Huisvader. Daarnaast hebben ze betrekking op de website. Vandaar dat je deze niet los mag zien van de andere belangrijke informatie die betrekking heeft op de website. Denk dan aan de cookieverklaring, de privacyverklaring en andere belangrijke informatie.

Aanvullende verklaringen

Naast deze verklaring zijn ook andere verklaringen belangrijk. Denk dan aan de privacyverklaring, disclaimer en de algemene voorwaarden.

Over de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van De Goede Huisvader zorgen ervoor dat je precies weet wat je kunt verwachten van De Goede Huisvader als dienstverlener en wat je rechten en verplichtingen zijn.

Uitgangspunt/basis

Het uitgangspunt of de basis voor deze algemene voorwaarden zijn al bekende voorwaarden van andere aanbieders, keurmerken en andere gangbare algemene standaarden/voorwaarden binnen de IT-sector.

Ingangsdatum

Deze algemene voorwaarden van De Goede Huisvader gaan in per 1 mei 2023 en zijn geldig totdat er een nieuwe versie in werking aangekondigd zal worden.

Voorgaande versies

Eerdere versies van voor 1 mei zijn vanaf deze datum niet meer geldig. Deze oude versies zijn niet meer beschikbaar via de website en kunnen op verzoek beschikbaar gesteld worden, indien noodzakelijk.

Toepasbaarheid

De algemene voorwaarden hebben betrekking op de diensten en producten van De Goede Huisvader/De Goede Huisvader Web Services en diensten die aangeboden worden door Harm Jagerman, ingeschreven onder Kamer van Koophandel registratienummer 5059616 en gevestigd aan de Rijnegommerstraat 28, 2382XB te Zoeterwoude. Het bijbehorende Btw-nummer is NL002057857B55. Dit zijn ook de bedrijfsgegevens.

Bedrijfsgegevens

De Goede Huisvader
Rijnegommerstraat 28
2382XB Zoeterwoude-Rijndijk
KvK registratienummer: 5059616
Btw-nummer: NL002057857B55
E-mailadres: [email protected]
Telefoonnummer: 0683072854
Website: goedehuisvader.nl/goedehuisvader.com/degoedehuisvader.nl

Taal

De algemene voorwaarden worden aangeboden in het Nederlands en Engels. De mededelingen worden in deze twee talen aangeboden.

Bindend

Deze algemene voorwaarden zijn bindend, zodra aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Er is een overeenkomst aangegaan voor de levering van een dienst.
 • Er is een overeenkomst aangegaan voor de levering van een product.
 • Er is een overeenkomst aangegaan voor de vervaardiging van een product dat gerekend wordt tot een digitaal product.

 

Is er sprake van een van de bovenstaande gebeurtenissen, dan gaat De Goede Huisvader ervan uit dat de klant de algemene voorwaarden gelezen heeft en met deze algemene voorwaarden heeft ingestemd. Is er sprake van een bestelling via de website of via een andere digitale methode, dan dient de klant tijdens dit proces mogelijk akkoord te gaan of akkoord te geven voor deze algemene voorwaarden. Er is dan sprake van een zogeheten koop op afstand.

Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze voorwaarden. Alle geschillen zijn onderworpen aan de bevoegdheid van een in Nederland gevestigde rechtbank. Als enig deel of enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of een andere autoriteit en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal dat deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover dit maximaal is toegestaan, om uitvoering te geven aan de intentie aan deze voorwaarden. De overige voorwaarden blijven onverlet.

Elektronische communicatie

De Goede Huisvader levert digitale diensten/producten. Daarom wordt er gebruik gemaakt van elektronische communicatie. Er is een bewuste keuze gemaakt om papieren communicatie te vervangen voor deze digitale communicatie. Dit is mede gedaan om daarmee bij te dragen om de leefwereld te beschermen.

In ruil ontvangt De Goede Huisvader graag van relaties ook geen papieren communicatie meer. Ook hierbij speelt het beschermen van deze leefwereld een belangrijke rol.

Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden, stemt de klant ermee in dat alle communicatie via elektronische weg plaatsvindt. Dit zal zijn in de vorm van WhatsApp berichten, Telegram berichten, e-mails en andere elektronische berichten, welke passen bij het te versturen bericht. Alle overeenkomsten, aankondigingen, bekendmakingen, facturen, kennisgevingen en andere mededelingen worden op deze manier verstrekt of verstuurd. Voorwaarde hierbij is dat deze berichten voldoen aan de wettelijke vereisten, met inbegrip, maar niet beperkt tot het vereiste dat deze mededelingen schriftelijk moeten zijn.

Updates van de algemene voorwaarden

Het is toegestaan dat De Goede Huisvader de algemene voorwaarden periodiek aan kan passen. De datum die genoemd wordt in het document (PDF) of op de website is leidend. Om te bepalen welke versie de juiste is, mag de lezer uitgaan van de website. Hierop staat altijd de meest actuele versie van de algemene versie van de algemene voorwaarden vermeld.

Eventuele wijzigingen worden altijd via elektronische weg gecommuniceerd. De herziene voorwaarden zijn geldig vanaf het moment waarop deze in een dergelijk bericht aangekondigd worden. Het gebruik van de website, diensten of producten nadat de voorwaarden gewijzigd zijn, wordt gezien als een aanvaarding/voortzetting van de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden.

Vermelding ingangsdatum

De ingangsdatum van de algemene voorwaarden wordt altijd expliciet benoemd in de algemene voorwaarden.

Definities

Diensten en producten

In dit deel van de algemene voorwaarden staat beschreven welke diensten en producten De Goede Huisvader precies levert. Kortom: dit deel gaat over het aanbod. Het meest actuele aanbod is overigens terug te vinden via de website: https://goedehuisvader.nl/over/diensten (of een gelijkwaardige pagina).

Aanbod diensten

De volgende diensten worden aangeboden door de dienstverlener:

 • Advies.
 • Ontwikkeling.
 • Educatie.
 • Functioneel beheer.
 • Technisch beheer.

 

Aanbod producten

De volgende producten worden aangeboden door de dienstverlener:

 

 • Op maat gemaakte websites.
 • Op maat gemaakte webshops.
 • Op maakt gemaakte web platforms.
 • Op maat gemaakte huisstijl documenten.
 • Overige digitale producten (bewerkte afbeeldingen, video’s etc).

 

Het aanbod kan verschillen en aan deze opsommingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Extra aanbod

Onder het extra aanbod vallen de zogeheten webhostingpakketten. Voor deze pakketten geldt dat deze niet door dienstverlener zelf gehost worden. Er is geen sprake van eigen servers. Wel wordt het technisch beheer verzorgd door De Goede Huisvader. In overleg met de dienstverlener worden hierover extra afspraken gemaakt, als aanvulling op het technisch beheer van een website/webshop.

Inspanningsverplichting

De dienstverlener werkt op basis van een inspanningsverplichting als het om het aanbod van diensten gaat. De dienstverlener heeft geen resultaatsverplichting. Is het uiteindelijke resultaat van de opdracht of dienst/product anders dan wat de opdrachtgever voor ogen/in gedachten had, dan verschoont dit de opdrachtgever niet van betalingsverplichtingen. Dit is ook van toepassing wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de dienst/het product of de verrichte werkzaamheden die vallen onder de gesloten overeenkomst. Het verschuldigde bedrag zal daarmee blijven openstaan.

De dienstverlener zal er alles aan doen om de dienst/het product af te stemmen op de wensen van de opdrachtgever. Met het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de opdrachtgever de inspanningsverplichting. De dienstverlener op zijn beurt zal op zijn beurt er alles aan doen om een dienst/product te leveren dat zoveel mogelijk zal voldoen aan de wensen van de opdrachtgever. Eisen over een gegarandeerd resultaat kunnen echter niet afgegeven worden.

Meer over de inspanningsverplichting valt te lezen in het gedeelte over de garanties en aansprakelijkheid (gedeelte Inspanningsverplichting vs. resultaatsverplichting).

Offertes

Alvorens diensten gestart worden en producten geleverd worden, brengt de dienstverlener een realistische offerte uit. Deze offerte wordt opgesteld in de voorkeurstaal van de opdrachtgever. Hierbij heeft de opdrachtgever de keuze uit Nederlands of Engels.

De offertes worden uitgebracht op vrijblijvende basis en kennen een geldigheidstermijn van dertig (30) dagen. Hierna vervallen de offertes automatisch. De opdrachtgever kan hierna geen aanspraak meer maken op deze offerte.

Er kunnen onderzoekskosten in rekening worden gebracht voor het uitbrengen van de offerte. De opdrachtgever zal hier vooraf van op de hoogte gesteld worden. In de regel geldt dat een uitgebrachte offerte echter geen kosten met zich mee zal brengen.

Stemt een opdrachtgever in met een uitgebrachte offerte, dan houdt dit in dat er sprake is van een voorlopige koopovereenkomst. Daarom dient er altijd een schriftelijk akkoord gegeven te worden voor een offerte. Een mondeling akkoord is daarom niet voldoende.

Bevat een offerte onjuistheden of onvolkomenheden, dan meldt de opdrachtgever dit binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst de offerte via elektronische weg.

Gederfde inkomsten

Mocht blijken dat na een akkoord er toch geen uiteindelijke diensten- of koopovereenkomst tot stand komt, dan mag de dienstverlener een bedrag van twintig procent (20%) voor gederfde inkomsten in rekening brengen.

Belastingen (btw) in offertes

De bedragen in de offertes zijn opgebouwd exclusief btw. Wel worden de bedragen uiteindelijk vermeld inclusief 21% btw.

Uurtarief

De dienstverlener rekent een uurtarief van € 45,- exclusief btw (€ 54,45 inclusief btw). Dit uurtarief geldt ook voor nacalculatie. De kosten voor technisch- en functioneel beheer vormen een uitzondering hierop (€ 30,- exclusief btw. (€ 36,30 inclusief btw)).

Redelijkheid en billijkheid

De dienstverlener zal er alles aan doen om te handelen op grond van redelijkheid en billijkheid als het gaat om het in rekening brengen van extra kosten. Een belangrijk onderdeel hierbij is het (vooraf) verstrekken van informatie door de dienstverlener aan de opdrachtgever.

Prijzen

Belastingen (btw)

Op basis van de Nederlandse wetgeving is het verplicht dat de dienstverlener 21% btw in rekening brengt voor diensten en producten. Er worden hierop geen uitzonderingen gemaakt, ongeacht de opdrachtgever. Ook wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen zakelijke en niet-zakelijke relaties. Of de opdrachtgever wel of niet btw-plichtig is volgens de Belastingdienst is niet leidend hierbij.

Prijsvermeldingen

Alle prijzen in offertes, op de website, op facturen of in andere teksten die door de dienstverlener verstrekt of verspreid worden, worden altijd voorzien met en zonder btw (in- en exclusief btw).

Prijswijzigingen

Het is niet toegestaan dat de dienstverlener de prijzen aanpast nadat een offerte uitgebracht is, tenzij er sprake is van een wijziging in/van btw-tarieven of andere wettelijke eisen of er sprake is van een dienst waarvan de dienstverlener zelf afhankelijk is. De dienstverlener mag periodiek de prijzen aanpassen.

Wanneer een economische situatie dit verlangt kan de dienstverlener ingrijpen, door niet alleen prijswijzigingen door te voeren, maar ook aan te sturen op aanpassingen in het dienstenpakket (inhoudelijk). Dit vindt plaats op inzicht van de dienstverlener. Leidend hierbij zijn de omstandigheden waaronder dit plaatsvindt. Denk hierbij aan een situatie waarbij een externe leverancier kosten doorberekend aan de dienstverlener of waarbij de dienstverlener noodgedwongen is om kosten te verhogen door een aangepast inkoopbeleid, omdat een bepaald product of dienst niet meer voorradig of beschikbaar is.

Bij het aangaan van de overeenkomst zijn de prijzen gebaseerd op een tarief dat op dat moment als prijspeil gehanteerd werd. De uitgebrachte offerte was hier ook op gebaseerd. Het kan voorkomen dat tijdens na een eerstvolgende contractperiode de prijzen gewijzigd zijn ten opzichte van deze prijzen. Dit heeft te maken met dynamische prijsontwikkelingen.

Gelet op sommige dynamische prijsontwikkelingen op het gebied van website hosting kan dienstverlener niet altijd garanderen dat tussentijdse verhogingen uitgesloten zijn. De dienstverlener behoudt zich daarom het recht voor om tussentijdse verhogingen door te voeren, mocht dit nodig zijn. Dit omdat de dienstverlener afhankelijk is van derde partijen voor de levering van diensten op het gebied van webhosting.

Is er geen sprake van dringende situaties die een prijsaanpassing vereisen, dan wordt in de regel ieder halfjaar bekeken of een aanpassing van de prijzen noodzakelijk is. De communicatie hierover vindt plaats in digitale vorm.

Aanpassingen prijzen en offertes tijdens bedenktermijn

De dienstverlener past de prijzen van aangebrachte offertes niet aan, mits er sprake is van overmacht zoals eerder beschreven. Ook worden prijzen niet aangepast tijdens de bedenktermijn. Dezelfde uitzondering zoals deze van toepassing zijn op de aanpassing van uitgebrachte prijzen voor offertes, zijn ook van toepassing voor prijsaanpassingen tijdens de bedenktermijn.

Sterk wisselende prijzen

Diensten die gekoppeld zijn aan sterk wisselende prijzen op de financiële markt, waarop de dienstverlener geen invloed heeft, kunnen alleen aangeboden worden met variabele prijzen. Ook diensten die gekoppeld zijn aan diensten die gebruik maken van voorzieningen waarvan de prijs voor een deel bepaald kan worden door de prijs op de energiemarkt, kunnen in sommige gevallen ook aangeboden worden met meer variabele prijzen.

De gebondenheid aan deze schommelingen zorgt ervoor dat de aangeboden prijzen richtprijzen zijn. De dienstverlener doet er alles aan om dit duidelijk te vermelden. In het geval van diensten die gebruik maken van voorzieningen die bepaald kunnen worden door de prijs op de energiemarkt geldt dat de opdrachtgever duidelijk geïnformeerd wordt wanneer een prijswijziging eraan komt.

Prijsverhogingen binnen drie maanden na aanvang van de dienst

Is er sprake van een wijziging van een btw-tarief of is er sprake van een andere wettelijke vereiste, die een prijsverhoging noodzakelijk maakt, dan kan er een prijsverhoging doorgevoerd worden in de eerste drie maanden na aanvang van de dienst.

Prijsverhogingen na drie maanden na de aanvang van de dienst

Alleen in de volgende gevallen worden door de dienstverlener na een periode van drie maanden na de aanvang van de dienst prijsverhogingen doorgevoerd:

 

 • Er sprake van een aanpassing van het btw-tarief.
 • Er is sprake van een wettelijke regeling of bepaling die dit noodzakelijk maakt.
 • Er is sprake van een levering van een dienst die afhankelijk is van prijzen op de energiemarkt.

 

De opdrachtgever heeft op basis van deze prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden per de eerstvolgende contractdatum.

Betalingen

Leidend voor de betaling is de factuurdatum, tenzij een directe betaling verschuldigd is. De factuurdatum is terug te vinden op de factuur.

Betalingen dienen voor het verstrijken van de factuurdatum betaalt te zijn, zonder enig beroep van opschorting.

Verzuim

Onder verzuim wordt verstaan: het niet (tijdig) nakomen van een betalingsverplichting. Dit houdt in dat een factuur niet is voldaan. Is hiervan sprake, dan is ervan rechtswege sprake van verzuim. Vanaf dat moment mag de dienstverlener de verplichtingen richting de opdrachtgever opschorten, zolang de betaling uitblijft. Ook zal de dienstverlener overgaan tot het invorderen van het openstaande bedrag. Dit houdt in dat de opdrachtgever over het in rekening gebracht factuurbedrag handelsrente zal moeten betalen. Hierbij komen de eventuele kosten, mocht het zover komen, voor buitengerechtelijke incassokosten en overige schade. Incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Meer informatie hierover is te vinden via: https://wetten.overheid.nl/BWBR0031432/2012-07-01.

Herinnering

Blijft de opdrachtgever na een periode van veertien (14) dagen na het verstrijken van de factuurdatum in gebreke, wegens het uitblijven van een betaling, dan volgt een eerste herinnering. Volgt hierna geen betaling, dan volgt een tweede herinnering. De openstaande vordering wordt vermeerderd met een bedrag van vijftien (15) procent buitengerechtelijke incassokosten over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,- De dienstverlener kan ten voordele van de opdrachtgever afwijken van de genoemde bedragen en percentages.

Liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance

Is er sprake van verzuim op het gebied van betaling omdat er sprake is van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling bij de opdrachtgever, dan zijn de vorderingen van de dienstverlener onmiddellijk opeisbaar.

Betaling bij weigering

Weigert de opdrachtgever medewerking te verlenen aan een uitvoering van de opdracht door de dienstverlener, dan is deze nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de dienstverlener te betalen.

Deelbetalingen

Betalingen worden niet in delen afgerekend, tenzij vooraf anders overeengekomen is. Het is niet mogelijk voor de opdrachtgever om achteraf eisen hierover te stellen of aanspraak hierop te maken of een beroep hierop te doen.

Is een overeenkomst aangegaan voor een deelbetaling, dan zal de eerste termijn bestaan uit een eerste termijn van tenminste vijftig (50) procent van het totale verschuldigde bedrag.

Het niet nakomen van de afspraken over de deelbetalingen worden beschouwd als een tekortkoming. In dat geval volgt een herinnering na een periode van veertien (14) dagen. Blijft een betaling opnieuw uit, dan mag de dienstverlener over het verschuldigde bedrag buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen: 15% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. De dienstverlener kan ten voordele van de opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Betaalmethoden

De opdrachtgever draagt een eigen verantwoordelijkheid voor het correct laten verlopen van de betaling voor de dienst/het product. In de ontvangen informatie (factuur, e-mail, bericht etc.) staan de instructies beschreven over de betaalmethoden. De volgende betaalmethoden worden aangeboden:

 

 • Een handmatig overboeking.
 • Een betaallink via Mollie.com.
 • Een betaallink via Stripe.com.

 

De opties voor betalen via Mollie.com en Stripe.com zijn: iDeal, creditcard, SEPA, Google Pay en PayPal. Voor sommige betaalopties wordt een toeslag in rekening gebracht. De dienstverlener heeft hier geen invloed op.

Levering en uitvoering

De dienstverlener doet er alles aan om de grootst mogelijke zorg in acht te nemen als het gaat om de levering van diensten en producten. Dit is ook van toepassing bij het beoordelen van aanvragen voor het verlenen van extra diensten.

Digitale diensten en producten

De dienstverlener levert digitale diensten en producten. Het adres van levering verschuift hierdoor van een fysiek leveringsadres naar een digitaal leveringsadres. In de meeste gevallen is dit een e-mailadres of een ander digitaal medium waarmee berichten ontvangen kunnen worden. De opdrachtgever van de dienst/het product is dan ook zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de gegevens, zodat deze informatie ontvangen kan worden.

Termijnen

De dienstverlener doet er alles aan om de diensten en producten te leveren op basis van de afgesproken termijnen. Hiervoor is de dienstverlener in sommige gevallen afhankelijk van externe partijen en processen van deze externe partijen. Daarom kan het voorkomen dat er tijdens het proces van levering aanpassingen plaats kunnen of moeten vinden, die de leveringstermijn beïnvloeden. Dit houdt in dat er geen sprake kan zijn van een tijdige levering. Daarom is het voor de dienstverlener alleen mogelijk globale garanties af te geven voor de levering. Door overmacht veroorzaakt door derden moet soms dus afgeweken worden van de gestelde termijnen. Termijnen gelden daarom als indicatie of uitgangspunt, niet als meetpunt. Er kunnen daarom geen rechten ontleend worden aan deze termijnen.

De volgende termijnen zijn van toepassing:

 • Domeinregistraties via De Goede Huisvader: maximaal twee (2) werkdagen na de ontvangst van de betaling door de opdrachtgever.
 • Webhostingpakketten: maximaal twee (2) werkdagen na de ontvangst van de betaling door de klant van de opdrachtgever, servers uitgezonderd.
 • Servers: in overleg.
 • Diensten die betrekking hebben op het aanpassen van DNS-records: in overleg, met een minimale duur van 48 tot 72 uur.
 • Diensten of producten op het gebied van personalisatie, ontwikkeling of andere gerelateerde zaken: in overleg.
 • Diensten op het gebied van educatie: in overleg.

 

Ontbinding op basis van levertijden

Het is niet mogelijk om een overeenkomst te ontbinden op basis van bovengenoemde levertermijnen, omdat het gaat om globale indicaties.

Migraties

Het risico op verminking, vervorming of vermissing van data bij migraties berust bij de dienstverlener op het moment van aflevering of het ingaan van de dienst of het activeren van het product. Dit geldt niet voor ondersteunende zaken die door de klant verstuurd zijn door de opdrachtgever via externe media of reguliere (pakket)post. Uitzondering hierop zijn e-mailmigraties.

E-mail migraties

Voor e-mailmigraties geldt dat deze uitgevoerd worden op basis van beschikbaarheid van instellingen van het moment van uitvoering. Het is aan de opdrachtgever om de originele instellingen zodanig aan te passen, dat dit een e-mailmigratie mogelijk maakt.

Duur overeenkomst en levering

Een overeenkomst tussen partijen kent een begin- en einddatum. Deze wordt vastgelegd in een offerte. Op basis van deze offerte, waarmee de opdrachtgever akkoord gaat, wordt de overeenkomst aangegaan. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Overeenkomst voor onbepaalde tijd

Zijn er geen afspraken gemaakt over een einddatum, dan is er sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit houdt in dat zolang er geen opzegging is ontvangen van de klant/opdrachtgever, de dienstverlener verplicht is tot de levering van de dienst of het product. De klant/opdracht is, zolang er geen opzegging verstuurd is, verplicht tot het afnemen van de dienst of het product.

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan op ieder gewenst moment opgezegd worden, met een inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand. De opzegging dient ontvangen te zijn voor de eerste van de nieuwe kalendermaand.

Overeenkomst voor bepaalde tijd

Zijn er afspraken gemaakt over een einddatum, dan is er sprake van een overeenkomst voor bepaalde tijd. Dit houdt in dat de levering van de dienst of het product door de dienstverlener plaatsvindt zolang de overeenkomst duurt.

Is er sprake van een eerste overeenkomst, dan kan deze niet tussentijds opgezegd worden. Dit is pas mogelijk nadat de overeenkomst voor het eerst afloopt. Twee maanden voordat de overeenkomst afloopt dient een opzegging verstuurd te worden. De verlenging zal dan niet automatisch plaatsvinden. Is dit niet het geval, dan zal de overeenkomst daarna voor een periode van een jaar verlengd worden wanneer het gaat om een zakelijke overeenkomst. Het is alleen mogelijk voor niet-zakelijke klanten om vervolgens tussentijds op te zeggen. Zakelijke klanten zeggen alleen per kalenderjaar op.

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan kent een einddatum en zal niet stilzwijgend verlengd worden. De opdrachtgever wordt van tevoren geïnformeerd over de aflopende overeenkomst.

Bedenktermijn

De informatie in dit deel van de algemene voorwaarden heeft alleen betrekking op gesloten overeenkomsten die online zijn aangegaan. Het accepteren van een offerte is geen onlineovereenkomst. Het plaatsen van een bestelling is dit wel.

Wettelijke regelingen

De wetgever heeft bepaald dat consumenten het recht hebben om af te zien van een onlineovereenkomst voor een dienst of product binnen een periode van veertien (14) dagen. Voor zakelijke overeenkomsten gelden deze regels niet. Hiervoor geldt dat er verwezen moet worden naar de algemene voorwaarden van de partij met wie de overeenkomst is gesloten.

Meer informatie over de wettelijke bedenktermijn is terug te vinden via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/kopen-op-afstand-wat-is-belangrijk-om-te-weten.

Bedenktermijn/herroepingsrecht voor consumenten

Wettelijk is bepaald dat consumenten recht hebben op een bedenktermijn van veertien (14) dagen. De dienstverlener is gehouden aan deze wettelijke bedenktermijn, echter er gelden aangepaste voorwaarden hiervoor.

Aangepaste condities

De aangepaste condities van de dienstverlener zorgen ervoor dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de door de wetgever gesteld eisen voor de bedenktermijn voor onlineovereenkomsten. Er gelden dus aangepaste condities voor de online aankopen.

Bedenktermijn/herroepingsrecht voor consumenten

Binnen veertien dagen kan een onlineovereenkomst tussen de klant en de dienstverlener op basis van de wettelijke bedenktermijn ongedaan worden gemaakt. Het is niet verplicht om een reden op te geven. De dienstverlener mag hier wel naar vragen.

De ingangsdatum van de termijn van veertien dagen gaat in op de dag nadat de bevestiging is ontvangen dat de dienst of het product geleverd is. Dit is ook van toepassing wanneer meerdere diensten op dezelfde dag geleverd worden.

Deellevering

Is er sprake van een deellevering, dan is de levering van het laatste onderdeel leidend.

Uitzonderingen bedenktermijn voor consumenten

Voor consumenten gelden een uitzonderingen als het gaat om de bedenktermijn. Er kan geen beroep gedaan worden op de bedenktermijn voor de volgende diensten of producten:

 

 • Domeinregistraties
  Deze worden direct via een externe partij vastgelegd voor de periode van een (1) kalenderjaar en kunnen hierna niet meer geannuleerd worden. Annulering is mogelijk per de eerstvolgende vervaldatum.
 • Direct beschikbare diensten
  Het gaat hierbij om diensten die direct beschikbaar zijn, waarvan de uitvoering begonnen is nadat de opdrachtgever uitdrukkelijk ingestemd heeft dat er begonnen kon worden met de uitvoering. Omdat er uitdrukkelijk is ingestemd of een akkoord is gegeven voor de uitvoering, geeft de opdrachtgever aan hiermee aan af te zien van de bedenktermijn, zodra de dienstverlener de overeenkomst volledig uitgevoerd heeft.
 • Op maat gemaakt materiaal
  Dit zijn volgens specificaties vervaardigde diensten of producten, die niet gefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de opdrachtgeer of de interpretatie ervan door de opdrachtgever op basis van de wensen en voorkeuren, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek doel of een specifieke opdracht.
 • Gegevens met digitale inhoud
  Dvd’s en Cd’s die niet overschreven kunnen worden.
 • Diensten of producten met een niet-beïnvloedbare prijs
  Diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de dienstverlener geen invloed heeft en die zich binnen de bedenktermijn kunnen voordoen.
 • Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling
  [Voor zover van toepassing] Hieronder wordt verstaan: een verkoopmethode waarbij diensten, producten of inhoud van diensten of producten door de dienstverlener aangeboden worden aan de opdrachtgever, die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt om persoonlijk aanwezig te zijn, onder leiding van een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder verplicht is om de diensten of producten (of de digitale inhoud van diensten en producten) af te nemen (afnameverplichting).

Verplichtingen tijdens de bedenktermijn

Tijdens de bedenktermijn wordt ervan uitgegaan dat de opdrachtgever de dienst of het product zorgvuldig behandeld. Het gebruik beperkt zich tot de mate van noodzakelijkheid om vast te stellen dat er gebruik gemaakt moet worden van een herroeping van de overeenkomst. Er gelden geen regeling die de vermindering van waarde regelen, omdat het gaat om digitale diensten/producten. Er is geen aansprakelijkheid voor de opdrachtgever als de ondernemer niet de benodigde informatie voor de bedenktermijn (herroeping) verstrekt heeft.

Is er sprake van de levering van niet-digitale middelen ter ondersteuning van de dienst/het product of zijn deze noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst/het product, dan worden deze door de opdrachtgever binnen veertien dagen retour gestuurd naar de dienstverlener. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.

Uitoefening van de bedenktermijn en kosten

Het uitoefenen van de bedenktermijn/het recht op herroeping is alleen mogelijk wanneer dit schriftelijk plaatsvindt. Mondelinge verzoeken worden niet in behandeling genomen. Een verzoek tot ontbinding van de online koop- of dienstenovereenkomst wordt ingediend via het formulier dat via de website de website van de dienstverlener beschikbaar gesteld wordt. Dit formulier is via de openingspagina op een pagina met informatie over de bedenktermijn/het herroepingsrecht met een muisklik beschikbaar. De directe link is: https://goedehuisvader.com/over/herroepingsrecht. De dienstverlener is verplicht om deze informatie goed zichtbaar aan te blijven bieden, ook na updates of aanpassingen van de website.

Procedure

Na ontvangst van het formulier volgt er een automatische ontvangstbevestiging. Zo snel als mogelijk volgt er een beoordeling door de dienstverlener van het verzoek tot ontbinding. Dit verzoek vindt binnen veertien (14) dagen na dagtekening van het verzonden verzoek plaats. Indien dit verzoek geaccepteerd wordt, maken de dienstverlener en opdrachtgever zo snel als mogelijk afspraken voor het opleveren van materiaal dat door de opdrachtgever gepubliceerd, geplaatst of gekopieerd is, mits hierover afspraken gemaakt zijn. Is dit niet het geval, dan is de dienstverlener niet verplicht dit materiaal over te dragen.

De opdrachtgever maakt duidelijk kenbaar hoe en wanneer de gepubliceerde gegevens overgedragen moeten worden. Uitgangspunt hierbij is dat de werkzaamheden hiervoor belast worden op basis van een uurtarief van uurtarief van € 45,- exclusief btw (€ 54,45 inclusief btw).

Het risico en bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening voor de bedenktermijn/het herroepingsrecht voor de klant ligt altijd bij de opdrachtgever.

Externe kosten

De eventuele kosten voor het aanbieden van de gepubliceerde, geplaatste of gekopieerde gegevens, bijvoorbeeld wanneer er gebruik gemaakt moet worden van betaalde diensten of producten van externe partijen, worden altijd in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Dit zijn externe kosten.

Is er sprake van externe kosten, dan is de klant deze vergoeding verschuldigd aan de dienstverlener vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. De opdrachtgever draagt geen kosten voor de overdracht van de gegevens in welke vorm dan ook, wanneer er sprake is van:

 • Een niet uitdrukkelijke instemming van het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd.
 • Een niet uitdrukkelijke erkenning van het verliezen van de bedenktijd/het herroepingsrecht bij het verlenen van toestemming.
 • De dienstverlener het nagelaten heeft deze verklaring van de opdrachtgever te bevestigen.
 • Wordt gebruik gemaakt van de bedenktermijn, dan verliest de opdrachtgever alle aanvullende overeenkomsten. Deze worden van rechtswege ontbonden.

Weigering bedenktermijn

Het is toegestaan voor de dienstverlener om de bedenktermijn te weigeren, wanneer er niet voldaan is aan de bovengenoemde voorwaarden.

Bedenktermijn/herroepingsrecht voor zakelijke klanten

De wetgever heeft voor consumenten bepaald dat er rechten gelden voor onlineovereenkomsten. Voor het zakelijk verkeer zijn deze rechten er niet. Daarom zijn de algemene voorwaarden leidend. Dit deel gaat over zakelijke overeenkomsten.

Voor zakelijke overeenkomsten gelden aangepaste algemene voorwaarden als het gaat om de bedenktermijn. Ga er niet automatisch vanuit dat bovenstaande informatie voor consumenten dus van toepassing is voor zakelijke klanten.

Ontbinding overeenkomsten zakelijke klanten obv. bedenktermijn

Ongeacht het soort overeenkomst; dienstenovereenkomst of een productovereenkomst, is het niet mogelijk om een beroep te doen op ontbinding op basis van een bedenktermijn (herroepingstermijn), zoals deze van toepassing is voor consumenten.

Ontbinding is mogelijk per de eerstvolgende vervaldatum van de overeenkomst. Gaat het om een overeenkomst voor onbepaalde tijd, dan is de ontbinding van de overeenkomst mogelijk na een periode van 1 jaar na het afsluiten van de overeenkomst. Is er sprake van een overeenkomst voor een bepaalde tijd, dan is de ontbinding ervan mogelijk nadat de periode waarin de overeenkomst van toepassing is verstreken is.

Garanties en aansprakelijkheid

Beperkingen

Niets in deze algemene voorwaarden zal een wettelijk voorgeschreven garantie beperken of uitsluiten, waarvan het onrechtmatig zou zijn om deze te beperken of uit te sluiten.

De dienstverlener staat ervoor dat de diensten en producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

De opdrachtgever stemt ermee in dat de dienst of het product gebruikt wordt op basis van de regels voor ‘normaal gebruik.’ Dit houdt in dat het gaat om het gebruik waarvoor de dienst of het product waarvoor het bedoeld is. Performancekwesties die het gevolg kunnen zijn van het gebruik door de opdrachtgever zijn daarom geen reden voor de dienstverlener om hierdoor financiële compensatie te verlenen.

Garanties voor diensten en producten

De diensten en producten worden met zorg samengesteld en aangeboden. Het kan voorkomen dat in de beschrijvingen van deze diensten en producten onvolkomenheden voorkomen. Deze informatie wordt aangeboden op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis. Daardoor kunnen de gegevens in uitzonderlijke gevallen onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. Door de dienstverlener is er alles aan gedaan om dit te vermijden. De dienstverlener verwerpt daarom alle garanties van welke aard dan ook als het gaat om de inhoud van dienst- of productbeschrijvingen, het zij uitdrukkelijk of impliciet, als het gaat om nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud. Daarom wordt het volgende niet gegarandeerd:

 

 • Dat de diensten of producten niet voldoen aan de eisen van de opdrachtgever.
 • Dat de diensten of producten beschikbaar blijven voor onbeperkte of onbepaalde tijd.
 • Dat de diensten of producten volledig foutloos blijven of volledig foutloos blijven werken.
 • Dat de kwaliteit van elke dienst of elk product volledig foutloos is.

Schade

Tenzij er in een aanvullende overeenkomst anders is bepaald, wordt alle schade die voortvloeit uit of alle schade die verband houdt met de diensten/producten die door de dienstverlener aangeboden worden, ongeacht de oorzaak waaruit die aansprakelijkheid zou voortvloeien beperkt tot een bedrag dat gelijkstaat aan het uurtarief dat de dienstverlener rekent, te weten € 45,- exclusief btw (€ 54,45 inclusief btw). Een dergelijke beperking is van toepassing op alle vorderingen van elke soort en aard.

Garanties voor de website

De websites aangeboden door de opdrachtgever en alle inhoud op deze websites worden aangeboden op een “Zoals het is” en “Zoals beschikbaar” basis en kunnen onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. Er is door de dienstverlener alles aan gedaan om dit zoveel mogelijk te vermijden. De dienstverlener verwerpt daarom alle garanties van welke aard dan ook als het gaat om de inhoud van de website, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, als het gaat om beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud. Daarom wordt het volgende niet gegarandeerd:

 

 • Dat de website kan voldoen aan de eisen van de bezoeker, klant of opdrachtgever.
 • Dat de website volledig beschikbaar blijft.
 • Dat de website volledig foutloos is.
 • Dat de kwaliteit van de website voldoet aan alle verwachtingen of dit zal blijven voldoen.

Inspanningsverplichting vs. resultaatsverplichting

Zie voor meer informatie het gedeelte Inspanningsverplichting in het gedeelte over de Diensten.

De dienstverlener doet er alles aan om de dienst/het product te leveren op basis van de wensen van de opdrachtgever. Leidend hierbij is de inspanningsverplichting. Er geldt geen resultaatsverplichting. Het accepteren van de algemene voorwaarden is een erkenning van de inspanningsverplichting.

Force majeur

Met uitzondering van de verplichting tot betaling van een geldbedrag, zal geen enkele vertraging, verzuim of nalatigheid van een der partijen in de uitvoering of nakoming van enige van de verplichtingen vanwege deze voorwaarden beschouwd worden als een schending van deze voorwaarden, indien en voor zolang er een dergelijke vertraging, verzuim of nalatigheid het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij valt.

Vrijwaring

De opdrachtgever stemt ermee in de dienstverlener te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten voor de schending van de algemene voorwaarden, garantiebepalingen en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten. Deze schadevergoeding is onmiddellijk opeisbaar.

Ontheffing

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in deze voorwaarden en in enig ander document, of het niet uitoefenen van een mogelijkheid tot beëindiging, kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand of stilzwijgende instemming, en zal daarom geen invloed hebben op de geldigheid van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst of een deel daarvan, of het recht om daarna alle bepalingen af te dwingen.

Beschikbaarheid van diensten

Introductie (toepasbaarheid)

Dit gedeelte is van toepassing wanneer dienstverlener verantwoordelijk is voor meer dan alleen het technisch beheer van een website. Er is dan sprake van een levering van een dienst waarbij de dienstverlener ook een hosting oplossing aanbiedt. Dit zorgt er echter niet voor dat de dienstverlener ook een hostende partij wordt. Desondanks is het goed om te weten hoe de beschikbaarheid van diensten geregeld is.

Externe partijen (third-parties)

De dienstverlener maakt gebruik van externe partijen (third-parties) voor het aanbieden van diensten voor webhosting. Hierdoor is de beschikbaarheid van diensten gebaseerd op het dienstenpakket van deze derde partijen. De invloed die de dienstverlener hierop kan uitoefenen is beperkt. Het is daarom goed het volgende in overweging te nemen:

 

 • De dienstverlener heeft geen eigen servers in beheer.
 • De dienstverlener is afhankelijk van diensten van derden om bepaalde faciliteiten aan te kunnen bieden.
 • De dienstverlener is afhankelijk van een prijsbeleid van derden.

Uptime vs. downtime

Met het begrip uptime wordt een indicatie gegeven van hoe vaak een systeem/server beschikbaar is. Is een systeem/server niet beschikbaar, dan is er sprake van downtime. Er zijn verschillende oorzaken voor downtime:

 • Onderhoudswerkzaamheden.
 • Servermigraties.
 • Storingen, serveruitval.

Het valt niet te vermijden dat er sprake zal zijn van een downtime. Hoe vaak dit zal voorkomen, is afhankelijk van de gekozen aanbieder. Vooraf zal de dienstverlener deze gegevens doorgeven aan de opdrachtgever. Wel zal vermeld worden dat dit een indicatie is die gegeven wordt op de door de derde partij beschikbaar gestelde openbare gegevens. Deze gegevens zijn veelal terug te vinden op de website van de aanbieder.

Een andere oorzaak van downtime kan het eigen handelen zijn door de opdrachtgever. Denk hierbij aan een probleem met de website of webshop, die ervoor zorgt dat een website of webshop niet beschikbaar is.

Als het om uptime of downtime gaat, kunnen geen garanties afgegeven worden. Dit geldt niet alleen voor de beschikbaarheid van webservers, maar ook voor e-mailservers en andere servers.

Eventuele restitutie in het geval van downtime is daarom niet mogelijk. Dit is een risico dat inherent is aan het gebruik van een digitale omgeving. Wel zal er alles aan gedaan worden om dit risico zo beperkt mogelijk te houden.

Gedragsregels en notice-and-take-down

Indien de dienstverlener verantwoordelijk is voor meer dan het technisch beheer, verschuift de verantwoordelijkheid als het gaat om het naleven van gedragsregels. Daarmee treedt de dienstverlener op als digitaal scheidsrechter. De dienstverlener mag bepalen welke informatie wel of niet aangeboden kan worden. Om onduidelijkheden en misverstanden te voorkomen, heeft de dienstverlener besloten gedragsregels en een eigen notice-and-take-down op te stellen. Hiermee wil de dienstverlener een actieve rol spelen om het internet een veilige plaats te maken en daarmee een actieve rol te spelen als het gaat om het naleven van regels van fatsoen. De wetgeving speelt hierbij een rol. Daarnaast realiseert de dienstverlener dat het cruciaal is om te kijken wat maatschappelijk aanvaardbaar is. De scheidslijn van wat maatschappelijk aanvaardbaar is en wat thuishoort binnen de grenzen van vrijheid van meningsuiting zijn duidelijk genoeg: de maatschappelijke aanvaardbaarheid gaat altijd boven de vrijheid van meningsuiting. Kortom, bepaald ongewenst gedrag zal er altijd toe leiden dat er sprake zal zijn van een notice-and-take-down. De dienstverlener realiseert zich dat het beleid hiermee strenger is dan menig andere aanbieder. Dit is bedoeld om bepaalde kwetsbare groepen in de samenleving voldoende te beschermen tegen (online) haat. Ook speelt het verspreiden van verschillende vormen van desinformatie een belangrijke rol van betekenis.

Wetgeving

De dienstverlener realiseert zich dat de wetgeving op bepaalde punten soms nog niet voldoende aansluit op de maatschappelijke behoefte. In de gevallen waar dit wel zo is, verplicht de dienstverlener zich te houden aan de wetgeving op dit gebied. Ook de opdrachtgever is gehouden aan deze wetgeving. De dienstverlener gaat ervan uit dat de opdrachtgever voldoende op de hoogte is van de wetgeving op dit gebied en in het bijzonder:

 • De wetgeving op het gebied van auteursrecht.
 • De wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens.
 • De wetgeving op het gebied van bescherming van minderjarigen.
 • De wetgeving op het gebied van discriminatie en racisme.

Beide partijen erkennen dat er regelgeving bestaat op het gebied van publicatie van digitaal materiaal in de meest brede zin van het woord. Daarnaast erkennen beide partijen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijk recht is. Echter, dit recht is niet in alle gevallen leidend. Daarom heeft de dienstverlener als aanvulling op de bestaande wetgeving bepaald welke inhoud reden is voor aanpassing of directe verwijdering. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in het soort materiaal, locatie of de manier waarop dit materiaal aangeboden wordt. Alle opties en mogelijkheden die via een website, webshop of elke andere (web) locatie aangeboden worden of kunnen worden, en ook de verwijzingen naar websites en/of (web) locaties, inclusief externe locaties, vallen onder de inhoudsbeperkingen.

Inhoudsbeperkingen

De volgende inhoudsbeperkingen zijn van toepassing.

Inhoud waarmee de wet overtreden wordt

Denk hierbij aan schenden van rechten van derden, het verspreiden van laster, smaad, belediging of haatzaaiing. Ook het aanbieden, verspreiden of verwijzen naar illegaal materiaal of vindplaatsen/weblocaties met dergelijk materiaal is niet toegestaan. Uitzondering hierop vormen in beperkte mate voorbeelden of bronnen die uitgaan van een nieuwsgaring of bronnen die dienen als waarschuwing, voorlichting of die een informerend karakter hebben. Het is aan de dienstverlener om te bepalen of hiervan ook daadwerkelijk sprake is.

Downloads waarvan vastgesteld kan worden dat deze ervoor zorgen of kunnen zorgen dat deze erop gericht zijn of erop gericht kunnen zijn om digitale systemen te verstoren, vernietigen of op enige wijze te beïnvloeden zijn niet toegestaan. Verwijzingen naar locaties waar dergelijke downloads te vinden zijn, worden niet toegestaan.

Gevolg: deze inhoud wordt direct door de opdrachtgever verwijderd.

Inhoud waarmee een antisemitische, discriminerende of racistische boodschap naar voren gebracht wordt

Iedere boodschap waarmee een antisemitische, discriminerende of racistische boodschap naar voren gebracht wordt zal niet geaccepteerd worden. Ieder beroep op de vrijheid van meningsuiting zal niet voorgaan op de rechten die vastgelegd zijn in de Nederlandse Grondwet, welke bescherming biedt tegen dergelijke uitingen.

Onder deze categorie vallen ook seksisme, antifeministische uitingen en gerelateerde zaken. Discriminatie richting de LHBTIQA+/LGBTQIA+ gemeenschap(/community) worden door de dienstverlener evenmin getolereerd.

Memes of satire worden in dit verband niet als dusdanig gezien als vermaak en vallen daarmee in dezelfde categorie en zijn reden tot/voor verwijdering.

Gevolg: deze inhoud wordt direct door de opdrachtgever verwijderd. Daarnaast wordt de overeenkomst direct opgezegd door de opdrachtgever. Er volgt geen restitutie van de gemaakte kosten door de opdrachtgever. Indien noodzakelijk zal aangifte gedaan worden bij de politie.

Pornografisch materiaal

Elke vorm van pornografisch materiaal is niet toegestaan. Verwijzingen naar dergelijke locaties worden evenmin geaccepteerd met het oog op mogelijk intensief websiteverkeer.

Voor het aanbieden, verwijzen naar of delen van pornografisch materiaal waarbij minderjarigen betrokken zijn geldt dat hiervan altijd aangifte gedaan zal worden bij de politie.

Gevolg: deze inhoud wordt direct door de opdrachtgever verwijderd. Daarnaast wordt de overeenkomst direct opgezegd door de opdrachtgever. Er volgt geen restitutie van de gemaakte kosten door de opdrachtgever. Als er sprake is van pornografisch materiaal waarbij minderjarigen betrokken zijn, zal aangifte gedaan worden bij de politie.

Onderdelen die de performance nadelig beïnvloeden

Het aanbieden van onderdelen, zoals afbeeldingen, muziekbestanden, videobestanden en programmabestanden, die de performance van achterliggende technieken voor het aanbieden van dit materiaal en/of websites/weblocaties en gerelateerde zaken nadelig (kunnen) beïnvloeden zijn niet toegestaan. Dit geldt ook voor beheerderssystemen of websiteoplossingen die als dusdanig gecategoriseerd zijn.

Gevolg: de dienstverlener kan extra kosten in rekening brengen voor het aanpassen van een hostingpakket, als dit noodzakelijk moet zijn of kan een hostingpakket tijdelijk buiten werking stellen, zolang de performance nadelig beïnvloed wordt en dit niet aangepast wordt. Als dit langere tijd voorkomt, zal de overeenkomst ontbonden worden. Er volgt geen restitutie van de gemaakte kosten door de opdrachtgever.

Linkbuilding activiteiten

Elke vorm van linkbuilding activiteiten of een vermoeden daarvan is een inbreuk op de algemene voorwaarden. Het is niet toegestaan om websites/weblocaties in te richten met het oog om linkbuilding activiteiten te ontplooien en zo marketingactiviteiten uit te voeren. Websites/weblocaties die onderdeel uitmaken van linkbuilding farms of verwijzen naar dergelijke locaties worden zonder verdere aankondiging direct verwijderd.

Gevolg: de dienstverlener brengt kosten in rekening á € 45,- exclusief BTW (€ 54,45 inclusief btw) voor het ontmantelen van dergelijke websites/weblocaties/linkbuilding farms. Na ontmanteling wordt de overeenkomst ontbonden. Er volgt geen restitutie van de gemaakte kosten door de opdrachtgever.

Activiteiten die de persoonlijke levenssfeer van anderen schenden

Elke activiteit die de persoonlijke levenssfeer van anderen in enige vorm schendt in de meest ruime zin van het woord of in de meest ruime zin van het begrip is reden voor een directe ontbinding van de overeenkomst. Het gaat hierbij niet om, maar niet uitsluitend om een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden, maar niet in ieder geval om het verspreiden van persoonlijke gegevens of het (herhaaldelijk) lastigvallen van derden met of via ongewenste communicatie.

Gevolg: de dienstverlener bekijkt samen met de persoon/personen die lastig worden gevallen welk bewijsmateriaal veiliggesteld moet worden om zo een aangifte te kunnen doen of te kunnen ondersteunen bij de politie. De dienstverlener zal hieraan meewerken. Vanzelfsprekend zal de overeenkomst met de opdrachtgever ontbonden worden, ook al is geen sprake van een aangifte. Er volgt geen restitutie van gemaakte kosten door de opdrachtgever. De dienstverlener zal de gemaakte kosten voor onderzoek doorbelasten aan de opdrachtgever. Hierbij wordt een uurtarief gehanteerd van € 45,- exclusief BTW (€ 54,45 inclusief btw).

Het verspreiden van niet-bewezen wetenschappelijke theorieën met als doel winst te maken en het verspreiden van complottheorieën

Hierbij gaat het om het verspreiden van niet-bewezen wetenschappelijke theorieën die peer reviewed zijn door toonaangevende wetenschappelijke organisaties, instellingen of instituten, wetenschappelijke vakbladen of vooraanstaande wetenschappers of het verspreiden van complottheorieën, die ontkracht of onbewezen zijn en leiden of kunnen leiden tot maatschappelijke onrust, thuishoren in de categorieën desinformatie, misinformatie of misleiding. Hierbij kan er sprake zijn van een winstoogmerk, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

Gevolg: de overeenkomst wordt ontbonden. Er volgt geen restitutie van de gemaakte kosten door de opdrachtgever.

Het verkopen van nepartikelen

Ook wel namaakartikelen of artikelen die niet van echt te onderscheiden zijn. Hierbij maakt het niet uit of ze aangeboden worden via een gewone website of een webshop. Ook maakt het niet uit of dit op professionele basis plaatsvindt of niet.

Gevolg: de overeenkomst wordt ontbonden. Er volgt geen restitutie van de gemaakte kosten door de opdrachtgever.

Conflicterende diensten

Het gaat hierbij om diensten of producten uit het portfolio van dienstverlener in de meest brede zin van het woord. Niet om diensten of producten van klanten van de dienstverlener.

Gevolg: de overeenkomst wordt ontbonden. Er volgt geen restitutie van de gemaakte kosten door de opdrachtgever.

Dropshipping activiteiten

Het verkopen van producten via een andere aanbieder/via een ander magazijn dan het eigen magazijn. Hierbij kan de koper niet rekenen op de in Nederland en de EU geldende consumentenbescherming (in alle gevallen). Daarom neemt de dienstverlener in dit geval een proactieve houding aan. Hiermee worden zowel koper als verkoper beschermd.

Gevolg: de overeenkomst wordt ontbonden. Er volgt geen restitutie van de gemaakte kosten door de opdrachtgever.

Gevolgen beëindigen overeenkomst na ingrijpen

Is er sprake van een beëindiging van de overeenkomst op basis van een van de bovenstaande scenario’s, dan verliest de opdrachtgever daarmee al het recht op de gegevens die opgeslagen zijn op de externe servers. De dienstverlener zal deze gegevens direct vernietigen. Er kan geen recht uitgeoefend worden om deze gegevens terug te halen of zetten via een back-up. De dienstverlener wijst dan ook iedere schadeclaim die betrekking heeft van de hand. Omgekeerd accepteert de opdrachtgever dat er geen schadeclaim ingediend kan worden wanneer er sprake is van een van de eerder beschreven scenario’s.

Bewuste onlineactiviteiten

De opdrachtgever zal zich bezighouden met zogeheten ‘bewuste onlineactiviteiten.’ Hieronder wordt verstaan dat de opdrachtgever zich verantwoordelijk gedraagt als het gaat om het gebruik van de diensten en de activiteiten die daaruit voortvloeien. Zo zal er geen hinder of schade ontstaan voor anderen door het gebruik van deze diensten.

Schending gedragsregels

Het is aan het oordeel van de dienstverlener of er sprake is van een overtreding van de gedragsregels. Is er sprake van een schending, dan is de procedure als volgt:

Er volgt een waarschuwing verzonden via e-mail, waarna er twee dagen de tijd gegeven wordt om de aanwijzingen in de e-mail op te volgen. Tenzij er sprake is van een wetsovertreding. Dan wordt aangifte gedaan bij de politie en vervallen direct alle diensten.

Na twee dagen wordt een controle uitgevoerd of de aanwijzingen zijn opgevolgd.

Zijn de aanwijzingen opgevolgd, dan is daarmee de zaak afgedaan. Is dit niet het geval, dan wordt het betreffende materiaal, inclusief al het overige materiaal verwijderd worden van het betreffende hostingaccount. Deze actie is onherroepelijk en er wordt vooraf geen back-up gemaakt. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding op basis van deze verwijdering.

De overeenkomst komt per direct te vervallen.

De dienstverlener stelt de verhuiscode/de verhuiscodes voor de gekoppelde domein/domeinen per direct beschikbaar. Hiermee is het mogelijk het domein te verhuizen naar een andere aanbieder.

Financiële compensatie

Er wordt geen financiële compensatie verleend wanneer er sprake is van een schending van de gedragsregels. De dienstverlener heeft immers een risico gelopen dat derden de dienstverlener mogelijk geassocieerd hebben met de praktijken van de opdrachtgever. Eventuele schade die hieruit voortvloeit, materiële of immateriële schade, zal altijd verhaald worden op de opdrachtgever.

Gerechtelijk bevel

Mocht de dienstverlener een gerechtelijk bevel ontvangen om bepaalde gegevens over de domeinhouder door te geven, dan zal de dienstverlener hieraan meewerken.

Doorgifte bij overlast

De dienstverlener mag bedrijfsgegevens of andere herleidbare gegevens, zoals naam en adres doorgeven, wanneer er inbreuk is gemaakt bij overlast. Dit is alleen het geval wanneer er geen minder ingrijpender manier is om deze contactgegevens te achterhalen. Dit is alleen het geval wanneer de ontvangen klacht redelijk is gebleken en de derde partij een redelijk belang heeft bij aangifte van de gegevens en als aan alle wettelijke vereisten is voldaan.

Privacy en andere rechten

Gevoelige informatie

De dienstverlener verwerkt gevoelige informatie. Deze informatie wordt zorgvuldig verwerkt. Meer over het verwerken van privacygevoelige informatie staat beschreven in de privacyverklaring, welke beschikbaar gesteld wordt via https://goedehuisvader.nl/over/privacyverklaring.

 

Auteursrecht

De website en ander materiaal uitgegeven door dienstverlener bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal. Hierover is een gedeelte gereserveerd in de privacyverklaring van de website (https://goedehuisvader.nl/over/privacyverklaring) en in de disclaimer van de website (https://goedehuisvader.nl/over/disclaimer).

Schadeclaims

De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor schadeclaims die voortvloeien uit een incorrecte weergave op websites van derden, zelfs niet wanneer deze aangeboden worden via de diensten van dienstverlener. Dat is altijd de verantwoordelijkheid van de betreffende eigenaar van de website. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een natuurlijk persoon of een niet-natuurlijk persoon.

Klachtenregeling

De dienstverlener beschikt over een klachtenregeling. De procedure wordt hierna beschreven.

Procedure

Een klacht wordt onmiddellijk kenbaar gemaakt door de klant/opdrachtgever via elektronische weg (e-mail, contactformulier op de website).

De dienstverlener bevestigd de ontvangst van deze klacht binnen twee (2) werkdagen na de ontvangst van deze klacht via een (automatische) ontvangstbevestiging.

De dienstverlener heeft veertien (14) dagen de tijd om de klacht te beoordelen. Neemt het beoordelen van een klacht langer dan deze periode in beslag, dan wordt de opdrachtgever hiervan schriftelijk (e-mail) op de hoogte gesteld.

Is de uitkomst niet naar tevredenheid van de klant/opdrachtgever, dan kan er beroep aangetekend worden bij een Nederlandse rechtbank.

Overige bepalingen

Exportbeperkingen

Er gelden voor de diensten en producten van de dienstverlener exportbeperkingen. De diensten en producten worden niet aangeboden in landen waarmee de handel in strijd is met exportwetten en voorschriften van Nederland.

Overdracht

Het is niet mogelijk om rechten en/of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden aan een derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de dienstverlener. Elke vermeende poging is in strijd met de algemene voorwaarden en daarom nietig en ongeldig.

Inbreuk op de algemene voorwaarden

Onverminderd de andere rechten op grond van de algemene voorwaarden, kan de dienstverlener, wanneer de opdrachtgever deze voorwaarden op enige wijze schendt maatregelen nemen die passend geacht worden om schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van diensten of producten. Ook het tijdelijk of permanent blokkeren van toegang tot de website voor een bezoeker behoort tot de mogelijkheden die de dienstverlener tot de beschikking heeft. Daarnaast kunnen passende juridische stappen ondernomen worden.

Revisies/updates van de algemene voorwaarden

Deze versie van de algemene voorwaarden is opgesteld op 27 april 2023 (met ingangsdatum 1 mei 2023) en vervangt de versie van 22 oktober 2022. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd terug te vinden via de website van De Goede Huisvader.

Kvk: 50509616
Btw: NL002057857B55
[email protected]

2014 – 2024 © De Goede Huisvader